КОРИСНИ ДОКУМЕНТИ

МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

 • Конвенција за правата на децата на англиски, македонски или албански јазик
 • Објаснување на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на англиски, македонски или албански јазик

ДОКУМЕНТИ , ПОЛИТИКИ, ЗАКОНИ

ПУБЛИКАЦИИ И ЛИНКОВИ ЗА РОДИТЕЛИ

 • Она што децата го учат во првите пет години трае засекогаш на македонски и на албански
 • Прирачни материјали за родители и други членови на семејството на македонски и на албански јазик http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Ran_detski_razvoj_ALB_za_na_web(1).pdf]
 • Зошто вашето дете треба да посетува Центар за ран детски развој на македонски и на албански
 • Разбирање на детскиот развој на македонски и на албански
 • Малите деца, играчките и раното учење на македонски и на албански
 • Да учиме заедно со бебињата и малите деца на македонски и на албански
 • Математиката е насекаде на македонски и на албански
 • Науката околу нас на македонски и на албански
 • Да учиме заедно за успешно совладување на читањето кај малите деца на македонски и на албански
 • Да им помогнеме на децата во нивното однесување на македонски и на албански
 • Помогнете им на своите деца да учат додека растат и да растат додека учат на македонски и на албански
 • Придобивки од предучилишна програма на македонски и на албански (DOC_Pridobivki od preducilisna programa_MKD I DOC_Pridobivki od preducilisna programa_ALB)
 • Темелите за добро здравје се поставуваат во раното детство на македонски и на албански (DOC_Temeli za dobro zdravje_MKD I DOC_Temeli za dobro zdravje_ALB)
 • Искуствата од раното детство ја обликуваат структурата на мозокот на македонски и на албански

ПУБЛИКАЦИИ И ЛИНКОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН КАДАР

 • Предучилишни програми на македонски и на албански (DOC_Preducilisni programi_MKD I l DOC_Preducilisni programi_ALB)
 • Придобивки од предучилишна програма на македонски и на албански (DOC_Pridobivki od preducilisna programa_MKD I DOC_Pridobivki od preducilisna programa_ALB)
 • Искуствата од раното детство ја обликуваат структурата на мозокот на македонски и на албански
 • Како да ги вклучите родителите на македонски и на албански