Други видови на услуги за ран детски развој

Разноликоста на установите за згрижување на деца е важна и за поголемите градови каде има поголема потреба од установи за згрижување на деца во однос на постоечките капацитети.

Новиот Законот за детска заштита обезбедува законска рамка за формирањето на Агенциите за згрижување на деца. Повеќе информации за начинот на функционирање и основање на агенциите ќе најдете овде.

Новиот Закон исто така предвидува можност физички лица да вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Повеќе информации за условите за вршење на дејноста од страна на физичко лице ќе најдете овде.