Llojet e tjera të shërbimeve për zhvillim të hershëm të fëmijës

Llojllojshmëria e institucioneve për përkujdesjen e fëmijëve është e rëndësishme edhe për qytetet më të mëdha, ku ka nevojë të madhe për institucione për përkujdesjen e fëmijëve në raport me kapacitetet ekzistuese.

Ligji i ri për mbrojtjen e fëmijëve siguron kornizë ligjore për formimin e agjencive për përkujdesjen e fëmijëve. Më shumë informacione për mënyrën e funksionimit dhe themelimit të agjencive do të gjeni këtu.

Ligji i ri po ashtu parashikon mundësi që edhe personat fizikë të ushtrojnë punë të caktuara nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore. Më shumë informacione për kushtet e ushtrimit të veprimtarisë nga personi fizik do të gjeni këtu.